Kontakt:

Szkoła Podstawowa

w Rydzowie 

Rydzów 33

39-300 Mielec

Telefon:

(17) 5812544

E-mail: 

szkolarydzow@wp.pl

 


Dotychczas zrealizowano następujące projekty unijne:

  1. "Nowa jakość"- "Indywidualizacja procesu nauczania
    i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

W ramach realizacji projektu „Nowa jakość” uczniowie klas I – III uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, logopedycznych oraz w zajęciach dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Uczniowie korzystając z różnorodnych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych rozwijali swoje zainteresowania, poznawali nowe zakresy wiedzy np. konstruowanie figur przestrzennych lub działanie
i wykorzystanie mikroskopu, a także budowanie prostych układów elektrycznych. Uczniowie mieli możliwość pracy z programami multimedialnymi m.in. „Dysleksja” i „Logopedia”.

Wszyscy uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach o czym świadczy wysoka frekwencja.

     2. "Szansa na lepsze jutro - program rozwoju Szkoły Podstawowej w       Rydzowie"

 

 

Projekt był realizowany od 01.09.2011 r. do sierpnia 2013 r.

Projektem byli objęci uczniowie od klasy I do klasy VI oraz ich opiekunowie
i nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej
w Rydzowie.


W ramach działań zatrudniono psychologa , który objął wsparciem uczniów oraz przeprowadził diagnozy psychologiczno-pedagogiczne pod względem kompetencji kluczowych.

W szkole prowadzono zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie :

- język angielski,
- umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- matematyczno przyrodnicze,
- zajęcia ICT.

Zorganizowano dwa wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie.


Nauczycieli objęto cyklem szkoleń. Wdrożono e-dziennik, tablicę interaktywną, programy multimedialne oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

Wartość projektu : 224 333,00 zł.